technické údaje

Obloukové překlady - technické údaje pro Lsv 60- 260

Materiál použitý pro výrobu

Beton třídy C25/30 dle ČSN EN 206-1.
Podélná výztuž použita ocel jakosti 10505 (R).
Příčnou výztuž tvoří třmínky z ocelijakosti 11373 nebo 10216. 

Rozbor zatížení

Zatížení překladů je uvažováno zdivem z plných pálených cihel. Zatížení je uvažováno jako trojúhelníkové rovnoměrné spojité s úhlem stoupání 60º, zatěžovací výška zdiva je uvažována ve středu rozpětí překladu, rovné teoretickému rozpětí Lt a zatěžovací délka je rovna světlé délce prvku Lsv.

 
Objemová hmotnost zdiva byla uvažována: φ = 18,0 kN/m3
Zatěžovací šířka zdiva je shodná s šířkou dílce: b = 0,14 m
Součinitel zatížení: γ = 1,20
 
qd = φ x b x Lsv x γ [ kN/m]
 

Stanovení dovoleného namáhání

Stanovení dovoleného rovnoměrného namáhání prvků kN/m´ je odvozeno z návrhového výpočtového monentu Md, zpětným dopočtem a odečtením vl. hmotnosti:

 
qdov =  (Md x 8 )
____________
Lt2
–  q0 x γ (γ=1,10)

qdov  je výpočtové dovolené rovnoměrné zatížení   [kN/m´] 

Výsledné hodnoty

 

SOP (ROP) 60 – 140 cm včetně ( Lsv = 1,4m ) 

SOP (ROP) 201 - 220 cm včetně ( Lsv = 2,2m )

Md = 1,0 kNm <= Mu=1,5 kNm

Md = 3,7 kNm <= Mu=4,8 kNm

qdov = 3,01 kN/m´

qdov = 4,39 kN/m´

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

3,60 kNm-1 = 0,53 cm

5,60 kNm-1 = 1,59 cm

 

 

SOP (ROP) 141 – 160 cm včetně ( Lsv = 1,6m )

SOP (ROP) 221 - 240 cm včetně ( Lsv = 2,4m )

Md = 1,4 kNm <= Mu=2,2 kNm

Md = 4,7 kNm <= Mu=8,0 kNm

qdov = 3,33 kN/m´

qdov = 4,81 kN/m ( ovlivněno průhybem )

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

4,03 kNm-1 = 0,83 cm

6,05 kNm-1 = 1,58 cm

 

 

SOP (ROP) 161 - 180 cm včetně ( Lsv = 1,8m )

SOP (ROP) 241 - 260 cm včetně ( Lsv = 2,6m )

Md = 2,0 kNm <= Mu=3,0 kNm

Md = 5,9 kNm <= Mu=10,0 kNm

qdov =3,46 kN/m´

qdov = 4,53 kN/m ( ovlivněno průhybem )

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

4,53 kNm-1 = 1,24 cm

6,60 kNm-1 = 1,86 cm

 

 

SOP (ROP) 181 - 200 cm včetně ( Lsv = 2,0m )

 

Md = 2,8 kNm <= Mu=3,8 kNm

 

qdov =4,24 kN/m´

 

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

 

5,10 kNm-1 = 0,81 cm

 

 

 

Výrobek splňuje požadavky ustanovení normy EN 845-2:2003
Při použití překladů ve stavbě, kde nejsou uvedeny v provádějícím projektu výrobce doporučuje jejich použití posoudit osobou, která má k těmto činnostem příslušné oprávnění.

Obloukové překlady - technické údaje pro Lsv 261- 450

Rozbor zatížení :

Zatížení překladů je uvažováno zdivem z plných pálených cihel. Zatížení je uvažováno jako trojúhelníkové rovnoměrné spojité s úhlem stoupání 60°, zatěžovací výška zdiva je uvažována ve středu rozpětí překladu, rovné teoretickému rozpětí Lt a zatěžovací délka je rovna světlé délce prvku Lsv.

Objemová hmotnost zdiva byla uvažována: φ=18,0 kN/m3
Zatěžovací šířka zdiva je shodná s šířkou dílce: b=0,15 m
Součinitel zatížení: γ =1,20

qd Lt x φ x b [ kN/m] x γ =1,20 
____________
2 x sin 60
 
 

Stanovení dovoleného namáhán:

Stanovení dovoleného rovnoměrného namáhání prvků kN/m´ je odvozeno z návrhového výpočtového momentu Md, zpětným dopočtem a odečtením vl. hmotnosti:

qdov =  (Md x 8 )
____________
Lt2
  (γ=1,10)

qdov  je výpočtové dovolené rovnoměrné zatížení   [kN/m´] 

Výsledné hodnoty:

ASOP (AROP) 261-310 cm včetně

 ( Lsv = 3,1m ) 

ASOP (AROP) 391 - 425 cm včetně 

 ( Lsv = 4,25m )

Md = 6,64 kNm <= Mu=15,4 kNm

Md = 16,6 kNm <= Mu=35,9 kNm

qdov = 4,0 kN/m´

qdov = 5,5 kN/m´

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

5,13 kNm-1 = 0,98 cm

7,01 kNm-1 = 2,17 cm

 

 

ASOP (AROP) 311- 360 cm včetně ( Lsv = 3,6m )

ASOP (AROP) 2451 -450 cm včetně ( Lsv = 4,5m )

Md = 9,9 kNm <= Mu=19,6 kNm

Md = 19,6 kNm <= Mu=37,3 kNm

qdov = 4,50 kN/m´

qdov = 5,5 kN/m

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

5,9 kNm-1 = 1,92 cm

7,4 kNm-1 = 2,77 cm

 

 

ASOP (AROP) 361-390 cm včetně ( Lsv = 3,9m )

 

Md = 12,4 kNm <= Mu=23,2 kNm

 

qdov =5,0 kN/m´

 

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

 

6,40 kNm-1 = 2,59 cm

 

 

Železobetonové obloukové překlady jsou zhotovené podle ČSN EN 845 – 2
Z betonu třídy C 25/30 ČSN EN 206 – 1, ocelová výstuž o jmenovitém prům. 6, 8, 10 mm jakosti oceli 10 505 Příčnou výstuž tvoří třmínky z oceli jakosti 11 373 nebo 10 216 Pokud nejsou překlady uvedeny v provádějícím projektu. Výrobce doporučuje jejich použití posoudit osobou,která má k těmto činnostem příslušné oprávnění.