Obloukové překlady

Obloukové překlady

 • Obloukové železobetonové překlady se vyrábějí na otvory o světlosti 60 cm až 4,5 mve dvou skladebních šířích 11,5 cm a 14 cm.
   
 • Jde o prefabrikát vyráběný betonováním v přesných formách.
   
 • Použitím překladů odpadá nutnost výroby tvarového bednění přímo na stavbě.
   
 • Výhodounje usnadnění, zlevnění a zrychlení práce, tvarová přesnost.

Obloukové překlady se dělí na rádiusové (ROP) a snížené (SOP): 

ROP  
SOP  
 

Široké využití: 

 
 • klenuté stropy a sklepy - náš specializovaný web www.zahradniklenutesklepy.cz 
   
 • nadpraží obloukových oken a dveří 
   
 • nadpraží oken s předokenní nebo bezpečnostní roletou 
   
 • ploty, výklenky, kruhové otvory, .... 

”... Vytvořením klenby je posílen tok pozitivní energie v objektu“

ceník

Obloukové překlady - ceník

soubor PDF   Ceník - ROP Radiusové obloukové překlady  Stáhnout

soubor PDF   Ceník - SOP Snížené obloukové překlady Stáhnout

soubor PDF   Ceník - SOP - H Obloukové překlady v kombinaci s Heluz  Stáhnout

Montáž

Obloukové překlady - montáž

Popis výrobku

 • Výrobek splňuje požadavky ustanovení normy EN 845-2:2003, výrobek je možno označovat značkou CE
 • Úložná délka obloukových překladů je nejméně 140 mm.
 • Obloukové překlady jsou vyráběny jako prvky ve tvaru zakřiveného nosníku s kruhovou střednicí ve tvaru půlkružnice a nebo ve tvaru snížené půlkružnice.
 • Překlady jsou vystuženy dráty o průměru 6, 8, a 10 mm z oceli jakosti 10505 (R) v závislosti na délce prvku.

Doporučení pro osazení překladů

SOP a ROP

Obloukové překlady se ukládají do maltového lože na zdivo stavebně připraveného otvoru .

Pokud jedeno obloukové nadpraží tvoří více překladů, je nutné překlady k sobě zafixovat např. měkkým drátem, či jiným vhodným způsobem proti překlopení a případnému posunutí.

Požadovanou kombinaci překladů (pro případ obvodového zdiva včetně tepelné izolace) lze sestavit na podlaze, dostatečně ji zafixovat, a pak vhodným způsobem zvednout a osadit do předem připraveného lože. Též je možné překlady sesadit k sobě přímo na zdivu.

Při používání obloukových překladů do vnějších obvodových zdí, výrobce doporučuje vložení tepelné izolace (mezi překlady v místě výplně otvorů ) a tím přerušení tepelného mostu.

Při použití překladů do vnějších obvod. zdí výrobce doporučuje vnější stranu překladu opatřit 10mm cementovou, vápenocementovou maltou či jinným vhodným způsobem jako např.tepelnou izolací.

Tabulka příkladů použití

 

Šířka zdiva
bez omítky a 
tepelné
izolace
(cm)
Skladba použití překladů ( směr z exteriéru do interiéru )
Zateplení
z čela
překladu
(cm)
Překlad
b = X
Překlad
b = X
Tepelná
izolace
(cm)
Překlad
b = X
Počet
použitých
překladů
Vnitřní zdivo (příčky, ---)
10,0 - 10,0 - - - 1x
12,5 - 11,5 - - - 1x
15,0 - 14,0 - - - 1x
24,0 - 11,5 11,5 - - 2x
30,0 - 14,0 14,0 - - 2x
Obvodové zdivo (se zateplením)
30,0 - - 11,5 7,0 11,5 2x
36,5 - - 14,0 8,0 14,0 2x
40,0 - 11,5 11,5 5,0 11,5 3x
44,0 - 11,5 11,5 7,0 14,0 3x
49,0 - 11,5 14,0 9,0 14,0 3x
Obvodové zdivo - nadpraží splňující tepelný odpor ( bez zateplené fasády ) 
  Překlady 
s (Lsv o 10 cm větší)
 
30,0 5,0 - 11,5 2,0 11,5 2x
37,5 6,0 - 11,5 6,0 14,0 2x
40,0 6,0 - 14,0 6,0 14,0 2x
44,0 6,0 - 14,0 10,0 14,0 2x
49,0 6,0 11,5 11,5 6,0 14,0 3x
Toto nadpraží se skládá z SESTAVY AtBet, tepelná izolace o šíři 4 až 6 cm, která se lepí z čela překladů a do podhledu a to od fasády, až k výplni otvoru.

 

Použít i v montáž předokení roleta

Při použití obloukových překladů pro použití s předokenní roletou SOP – H je nutné nad tyto překlady vsadit roletový překlad. Překlady SOP – H nejsou nosné a ocelová výztuž je pouze pro manipulaci s překlady. 

technické údaje

Obloukové překlady - technické údaje pro Lsv 60- 260

Materiál použitý pro výrobu

Beton třídy C25/30 dle ČSN EN 206-1.
Podélná výztuž použita ocel jakosti 10505 (R).
Příčnou výztuž tvoří třmínky z ocelijakosti 11373 nebo 10216. 

Rozbor zatížení

Zatížení překladů je uvažováno zdivem z plných pálených cihel. Zatížení je uvažováno jako trojúhelníkové rovnoměrné spojité s úhlem stoupání 60º, zatěžovací výška zdiva je uvažována ve středu rozpětí překladu, rovné teoretickému rozpětí Lt a zatěžovací délka je rovna světlé délce prvku Lsv.

 
Objemová hmotnost zdiva byla uvažována: φ = 18,0 kN/m3
Zatěžovací šířka zdiva je shodná s šířkou dílce: b = 0,14 m
Součinitel zatížení: γ = 1,20
 
qd = φ x b x Lsv x γ [ kN/m]
 

Stanovení dovoleného namáhání

Stanovení dovoleného rovnoměrného namáhání prvků kN/m´ je odvozeno z návrhového výpočtového monentu Md, zpětným dopočtem a odečtením vl. hmotnosti:

 
qdov =  (Md x 8 )
____________
Lt2
–  q0 x γ (γ=1,10)

qdov  je výpočtové dovolené rovnoměrné zatížení   [kN/m´] 

Výsledné hodnoty

 

SOP (ROP) 60 – 140 cm včetně ( Lsv = 1,4m ) 

SOP (ROP) 201 - 220 cm včetně ( Lsv = 2,2m )

Md = 1,0 kNm <= Mu=1,5 kNm

Md = 3,7 kNm <= Mu=4,8 kNm

qdov = 3,01 kN/m´

qdov = 4,39 kN/m´

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

3,60 kNm-1 = 0,53 cm

5,60 kNm-1 = 1,59 cm

 

 

SOP (ROP) 141 – 160 cm včetně ( Lsv = 1,6m )

SOP (ROP) 221 - 240 cm včetně ( Lsv = 2,4m )

Md = 1,4 kNm <= Mu=2,2 kNm

Md = 4,7 kNm <= Mu=8,0 kNm

qdov = 3,33 kN/m´

qdov = 4,81 kN/m ( ovlivněno průhybem )

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

4,03 kNm-1 = 0,83 cm

6,05 kNm-1 = 1,58 cm

 

 

SOP (ROP) 161 - 180 cm včetně ( Lsv = 1,8m )

SOP (ROP) 241 - 260 cm včetně ( Lsv = 2,6m )

Md = 2,0 kNm <= Mu=3,0 kNm

Md = 5,9 kNm <= Mu=10,0 kNm

qdov =3,46 kN/m´

qdov = 4,53 kN/m ( ovlivněno průhybem )

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

4,53 kNm-1 = 1,24 cm

6,60 kNm-1 = 1,86 cm

 

 

SOP (ROP) 181 - 200 cm včetně ( Lsv = 2,0m )

 

Md = 2,8 kNm <= Mu=3,8 kNm

 

qdov =4,24 kN/m´

 

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

 

5,10 kNm-1 = 0,81 cm

 

 

 

Výrobek splňuje požadavky ustanovení normy EN 845-2:2003
Při použití překladů ve stavbě, kde nejsou uvedeny v provádějícím projektu výrobce doporučuje jejich použití posoudit osobou, která má k těmto činnostem příslušné oprávnění.

Obloukové překlady - technické údaje pro Lsv 261- 450

Rozbor zatížení :

Zatížení překladů je uvažováno zdivem z plných pálených cihel. Zatížení je uvažováno jako trojúhelníkové rovnoměrné spojité s úhlem stoupání 60°, zatěžovací výška zdiva je uvažována ve středu rozpětí překladu, rovné teoretickému rozpětí Lt a zatěžovací délka je rovna světlé délce prvku Lsv.

Objemová hmotnost zdiva byla uvažována: φ=18,0 kN/m3
Zatěžovací šířka zdiva je shodná s šířkou dílce: b=0,15 m
Součinitel zatížení: γ =1,20

qd Lt x φ x b [ kN/m] x γ =1,20 
____________
2 x sin 60
 
 

Stanovení dovoleného namáhán:

Stanovení dovoleného rovnoměrného namáhání prvků kN/m´ je odvozeno z návrhového výpočtového momentu Md, zpětným dopočtem a odečtením vl. hmotnosti:

qdov =  (Md x 8 )
____________
Lt2
  (γ=1,10)

qdov  je výpočtové dovolené rovnoměrné zatížení   [kN/m´] 

Výsledné hodnoty:

ASOP (AROP) 261-310 cm včetně

 ( Lsv = 3,1m ) 

ASOP (AROP) 391 - 425 cm včetně 

 ( Lsv = 4,25m )

Md = 6,64 kNm <= Mu=15,4 kNm

Md = 16,6 kNm <= Mu=35,9 kNm

qdov = 4,0 kN/m´

qdov = 5,5 kN/m´

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

5,13 kNm-1 = 0,98 cm

7,01 kNm-1 = 2,17 cm

 

 

ASOP (AROP) 311- 360 cm včetně ( Lsv = 3,6m )

ASOP (AROP) 2451 -450 cm včetně ( Lsv = 4,5m )

Md = 9,9 kNm <= Mu=19,6 kNm

Md = 19,6 kNm <= Mu=37,3 kNm

qdov = 4,50 kN/m´

qdov = 5,5 kN/m

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

5,9 kNm-1 = 1,92 cm

7,4 kNm-1 = 2,77 cm

 

 

ASOP (AROP) 361-390 cm včetně ( Lsv = 3,9m )

 

Md = 12,4 kNm <= Mu=23,2 kNm

 

qdov =5,0 kN/m´

 

Průhyb pří stálém lichoběžníkovém zatížení:

 

6,40 kNm-1 = 2,59 cm

 

 

Železobetonové obloukové překlady jsou zhotovené podle ČSN EN 845 – 2
Z betonu třídy C 25/30 ČSN EN 206 – 1, ocelová výstuž o jmenovitém prům. 6, 8, 10 mm jakosti oceli 10 505 Příčnou výstuž tvoří třmínky z oceli jakosti 11 373 nebo 10 216 Pokud nejsou překlady uvedeny v provádějícím projektu. Výrobce doporučuje jejich použití posoudit osobou,která má k těmto činnostem příslušné oprávnění.